KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty 18.12.2020

Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ovat Futuredu Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) futuedu.com -verkkosivun (jäljempänä ”Verkkosivu”) ja Futuedu.com-verkko-oppimispalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) Käyttöehdot. Palveluntarjoajan Verkkosivulla vierailevan ja Palvelua käyttävän käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee perehtyä huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista.

Tietyt Palveluntarjoajan Palvelut tai Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Näitä ovat muun muassa sopimusehdot, joista on sovittu Palveluntarjoajan ja sen sopimusosapuolen kanssa solmitussa palvelusopimuksessa.

Käyttäjän on ensimmäisen kerran palveluun kirjautuessaan perehdyttävä ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot. Palvelun sisällöstä riippuen saatetaan hyväksyminen edellyttää myös toistuvasti esimerkiksi tilanteissa, joissa Käyttäjä ostaa toistuvasti tiettyjä yksittäisiä Palveluja, kuten webinaareja.

Palveluun kirjautuminen jasen käyttö on aina osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, on Verkkosivun ja Palvelun käyttäminen lopetettava välittömästi.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä muokkauksia, muutoksia, lisäyksiä tai poistoja näihin Käyttöehtoihin ja muihin sovellettaviin ehtoihin julkaisemalla muokatut ehdot Verkkosivulla. Jatkamalla Palvelun käyttöä ja Verkkosivulla vierailua, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset.

Käyttöoikeus ja siihenliittyvät rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja käyttää Palvelun sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Käyttöoikeus”). Palvelun Käyttöoikeus on aina henkilökohtainen ja käyttäjäkohtainen. Käyttöoikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan luonnollisille henkilöille. Palvelun Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Käyttäjä ei ole luonnollinen henkilö.

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista Palveluun sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla. Palvelun Käyttöoikeus alkaa, kun Käyttäjä tunnistautuu Palveluun. Käyttöoikeus Palvelun maksullisiin ominaisuuksiin alkaa, kun Käyttäjä on suorittanut Palvelun käyttöoikeusmaksun. Kulloinkin voimassa oleva hinnasto on esillä Palveluntarjoajan Verkkosivulla.

Käyttöoikeutta koskevat rajoitukset:

1. Palvelun sisällön kopioiminen, jakaminen ja levittäminen Palvelun ulkopuolella on kielletty ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, ellei jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista muuta nimenomaisesti ilmene;

2. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset ja merkinnät;

3. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- ja palvelukohtaisia lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Edellä esitetty, koskee myös Palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palveluntarjoajalla on tekijänoikeus kaikkeen Palveluntarjoajan aikaansaamaan, Palveluntoimittamisen yhteydessä syntyvään materiaaliin. Materiaalia ovat muun muassa Palveluntuottamista varten laaditut koulutusmateriaalit, -videot sekä muut dokumentit. Palvelun ja siinä tuotetun materiaalin omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan.

Käyttäjällä on Käyttöehtojen mukainen rajoitettu Käyttöoikeus kaikkeen Palveluntarjoajan näiden Käyttöehtojen mukaisen Palvelun toimittamisen yhteydessä syntyneeseen materiaaliin sisältäen oikeuden käyttää materiaalia. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palvelun toimittamisen tai sen käyttämisen yhteydessä syntyvää materiaalia. Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tai teettää muutoksia Palveluun ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa. Palvelun käytön myötä Käyttäjä ei saa mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään Palveluun kohdistuviin immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä kulloinkin voimassa olevien sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua mihinkään lainvastaiseen toimintaan.

Käyttäjä vastaa kaikista Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen, lainsäädännön ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa itse laitteista ja muista Palvelun käytön edellyttävistä hankinnoista kuten internetyhteydestä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin Käyttöehtojen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, perua Käyttäjän Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli Palveluntarjoaja epäilee Käyttöehtojen vastaista toimintaa.

Käyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen

Käyttäjän Käyttöoikeus Palvelun maksuttomiin ominaisuuksiin on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttöoikeus Palvelun maksuttomiin ominaisuuksiin päättyy automaattisesti, kun Palvelun käyttö Käyttäjän toimesta lopetetaan.

Käyttäjän Käyttöoikeus Palvelun maksullisiin ominaisuuksiin on voimassa toistaiseksi Käyttöoikeutta koskevan maksun maksamisesta alkaen. Käyttöoikeus Palvelun maksullisiin ominaisuuksiin päättyy, kun maksun mukainen käyttöaika tai maksettu yksittäinen Palvelu päättyy, kun Käyttäjä irtisanoo oikeutensa käyttää Palvelua tai kun Käyttäjä jättää Käyttöoikeutta koskevat maksut maksamatta.

Mikäli Käyttäjä on solminut Palveluntarjoajan kanssa erillisen palvelusopimuksen, Käyttöoikeus on voimassa ja päättyy kyseisessä sopimuksessa sovittujen sopimuksen voimassaoloa ja päättymistä koskevien ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on oikeus purkaa Käyttöoikeus välittömästi, jos osapuoli rikkoo Käyttöehtoja. Palvelusopimukseen perustuva Käyttöoikeus voidaan irtisanoa ja purkaa sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjän Palvelun käyttämiseksi antamia henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen sekä voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja käytetään pääasiassa Palvelun kehittämiseen ja Käyttäjien osaamisen seurantaan ja kehittämiseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Tietosuojaseloste on Palveluntarjoajan kotisivulla ja se on muutoin saatavissa Palveluntarjoajan Verkkosivulla yksilöidyistä yhteystiedoista.

Palvelun ylläpito ja muutokset

Palveluntarjoaja parantaa ja kehittää Palveluita jatkuvasti ja saattaa muuttaa Palvelun sisältöä tai poistaa Palvelun ominaisuuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Käyttäjälle tehtävää ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun sisältöä, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin palveluihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia ja sen toimintoja.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti ja häiriöttä saatavilla. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus rajoittaa ja tilapäisesti evätä Käyttäjien pääsy Palveluun huolto-ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan näistä toimenpiteistä Käyttäjälle etukäteen.

Hinnat ja maksaminen

Palvelun perusominaisuudet ovat Käyttäjälle maksuttomia. Osa Palvelun ominaisuuksista ovat maksullisia. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmoitetaan Palveluntarjoajan Verkkosivulla. Mikäli Palveluntarjoajan kanssa on solmittu erillinen palvelusopimus, tulee sopimuksen hintaliitteessä ilmoitetut hinnat sovellettaviksi.

Mikäli Käyttäjä maksaa Käyttöoikeutta koskevat maksut laskua vastaan, on maksuehto 14 päivää nettolaskun päiväyksestä lukien, ellei osapuolten kesken ole sovittu toisin. Viivästyskorko viivästyneelle maksulle veloitetaan korkolain mukaan laskun eräpäivästä maksupäivään.

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on aina saatavilla ja toimii virheittä, keskeytyksettä ja oikea-aikaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun katkoksesta, joka johtuu teknisestä viasta, huollosta, asennustyöstä, tietoliikennehäiriöstä tai näihin verrattavasta muusta syystä eikä tästä mahdollisesti aiheutuvasta Palvelun sisällön tai sen ominaisuuksien muuttumisesta tai katoamisesta, eikä ole velvollinen korvaamaannäistä aiheutuneita vahinkoja.

Palveluntarjoaja on vastuussa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön, mutta ei miltään osin takaa Palvelun toimintavarmuutta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sitä koskeviin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palvelua ja näitä Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, erimielisyydet ratkaistaan Palveluntarjoajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely toimitetaan Helsingissä.

Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.